امامت و ولایت فقیه از اعتقادات و بحث کلامی هستند که باید با ادله محکم و برهان عقلی و نقلی مبتنی بر عقل ثابت شوند، همچنان که نبوت مساله ای اعتقادی است که باید با برهان و استدلال عقلی ثابت شود . نقل در این موارد یا خود برهانی است یا از باب تایید است.